پیدا

نقشه ترافیکی محله کن

درخواست حذف اطلاعات

نقشه بزرگ تر و واضح تر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .عرض تسلیت به مناسبت درگذشت حاج حسن عشوری و اعلام زمان تشیع پیکر این مرحوم

درخواست حذف اطلاعات

مراسم تشیع پیکر حاج حسن عشوری روز مورخ 13/7/97 ساعت 30/14 در کن ، از حسینیه الغدیر محله اسماعیلان تشیع می گردد . شادی روحش صلوات کن مون نیوز در گذشت این هم محلی گرامی را به خانواده و بستگان سببی و نسبی این مرحوم تسلیت عرض می نماید .اجرای مرحله دوم طرح ترافیکی در محله کن، جهت تسهیل تردد خودرو در چند معبر اصلی

درخواست حذف اطلاعات

چنانچه دوستان و اهالی کن مستحضر می باشند در مرحله اول طرح ترافیکی کن در تاریخ 26/6/94 چند خیابان اصلی کن با کار کارشناسی که چندین ماه توسط اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و معاونت ترافیک شهرداری انجام شد یکطرفه اعلام و تابلو های ورود ممنوع و تابلو یکطرفه بودن نصب گردید . که در مرحله اول خیابان شهیدان روستایی از چهار راه شیدا تا آبرسانی قدیم کن (از جنوب به شمال ) و خیابان شهیدان حاج ملاحسین از جاده کوهسار به سمت ایستگاه یخچال (شمال به جنوب) یکطرفه و خیابان ..... از جنب نانوایی لواشی تا انتهای خیابان ارمغان نیز به سمت شمل یک طرفه شد . با توجه به موفقیت نسبی طرح مذکور مرحله دوم طرح ترافیکی محله کن با توجه به پیگیری های صورت گرفته ، با نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی به زودی اجرایی خواهد شد . در این مرحله مقرر است خیابان شهید نصرت الله زینعلی حد فاصل ایستگاه یخچال تا حسینیه الغدیر (شمال به جنوب) یکطرفه شود و در ادامه خیابان شهید رحیمی حدفاصل حسینیه الغدیر تا حسینیه سرآسیاب (شرق به غرب ) نیز یکطرفه شود و در ادامه خیابان زاده جعفر حد فاصل حسینیه سرآسیاب به سمت چهار راه شیدا (جنوب به شمال ) نیز یکطرفه شود . امید است با همکاری و مساعدت و رعایت مقررات جدید توسط هم محلی های گرامی کمی از مشکلات ترافیکی محل کم شود . قطعا در ابتدای اجرایی شدن این طرح با توجه به عادت چندین دهه تردد همه جانبه هم محلی های گرامی مخصوصا نین این محورها سختی هایی را متحمل خواهند شد اما در دراز مدت ان شا الله همه از آن به طور شایسته بهره مند خواهند شد و زمینه ای برای توسعه و پیشرفت محل خواهد بود . قابل ذکر است اگر خدای نکرده این طرح در مرحله اجرا تشخیص داده شود که جواب گو نخواهد بود و بر مشکل ترافیکی افزوده یا تغییری مثبت در بر نداشته است قابل لغو و یا اصلاح می باشد .نقشه ترافیکی محله کن

درخواست حذف اطلاعات

نقشه بزرگ تر و واضح تر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .متن نهایی مصوبه شورای عالی شهر سازی در خصوص طرح تفصیلی کن 5/6/97

درخواست حذف اطلاعات

آنچه در مصوبه زیر ملاحظه می نمایید بر خلاف قول و قرارهایی می باشد که در جلسات مختلف بیان داشتند و عملا جز در بافت مس ی که آن هم به صورت محدود پیشرفتی داشته است در بقیه پهنه ها (زمین ها و توتستان ها و باغات اتفاقی رخ نداده است و همچنان مالکین در بلاتکلیف نگه داشته شده اند . طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن .شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/6/1397 "طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن" (مصوب مورخ 27/10/95 کمیسیون مادة 5 تهران) را پیرو جلسة مورخ 3/11/96 خود و با عنایت به مکاتبة شهرداری تهران به شمارة 537583/80 مورخ 25/5/97 مورد بررسی مجدد قرار داد و مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران را با رعایت شروط زیر در حوزه های هفت گانة طرح ، مورد تصویب نهایی قرار داد: 1- با عنایت به اینکه پیشنهادات طرح در اراضی شرق مسیل وسک با افزایش قابل توجهی بارگذاری نسبت به طرح تفصیلی همراه است و از طرفی تأثیر مستقیم این تد ر، بر صیانت از باغات کن به درستی تبیین نشده است، مقرر گردید این اراضی از محدودة طرح ساماندهی حذف گردد.2- با توجه به اینکه در باغات مالو حجم دست اندازی و ت یب نسبتا کم است و همچنان این باغات در چرخة تولید محصولات باغی فعال است، لذا مقرر گردید ضمن تاکید بر ممنوعیت تفکیک، در کل عرصة این باغات و حذف عناوینی نظیر "باغسار مردمی" و "باغسار زیارتی" ضوابط استقرار فعالیت در این باغات به کمترین میزان دخل و تصرف تغییر یابد. همچنین به جهت جلوگیری از ت یب باغات در کل محدودة طرح خصوصا باغات مالو، هرگونه پیشنهاد احداث معبر جدید در حوزة باغات (از جمله امتداد محور آبشناسان) ممنوع است.در خصوص محلة کن:3- ضمن تعیین محدودة محله به عنوان "محدودة هدف بهسازی و نوسازی شهری"، به جهت حفظ کیفیات فضایی بافت ارزشمند محله مقرر گردید؛ مباحث مربوط به سیما و منظر شهری، سطح ، محل استقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و میزان عقب نشینی در طبقات و ... در قالب طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری با رعایت چارچوب ذیل توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. 3-1- به جهت تعدیل میزان بارگذاری در محله ( ناشی از تغییر سقف تراکم پهنةr212 و افزودن پهنه های مختلط m114 و( m211 مقرر گردید سقف تراکم قابل احداث د هنة عام س ت با اعمال همة شروط (از جمله تراکم تشویقی) به حداکثر 180% محدود شود که تبعاً میزان سطح وتعداد طبقات درقالب طرح ویژه موضوع بند3 تدقیق خواهد شد.3-2- به جهت تقویت کارکرد فرهنگی محله، سهم پهنة پیشنهادی مختلط m114 کاهش یافته و با تغییر به پهنة m211 ضمن تعدیل میزان بارگذاری، نقش فرهنگی کاربری های مختلط افزایش یابد.- درخصوص اراضی کشت اجباری:4- با عنایت به اینکه اراضی موسوم به کشت اجباری در شمال و جنوب بزرگراه همت به لحاظ وضعیت مالکیت و نوعیت اراضی ی ان هستند، مقرر گردید محدودة این اراضی در شمال و جنوب همت تدقیق و سایر پهنه های پیشنهادی بر روی این باغات در شمال بزرگراه همت حذف شود. (به طور مشخص پیشنهادات مربوط به بافت ارزشمند سبز با کد (3-5) و نیز پیشنهادات مربوط به توسعة بیمارستان سوانح و سوختگی)5- ضمن حذف پیشنهاد طرح ، درخصوص ارائة اراضی معوض از طریق تخصیص کاربری انتفاعی برروی اراضی خصوصی افراد، مقرر میگردد با توجه به وجود اراضی گستردة متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری درجنوب اتوبان حکیم (موسوم به شهر سنگ) ودرراستای تحقق جزء پ بند 4 مصوبة مورخ 25/12/93 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ارزش افزودة مدنظر جهت تأمین هزینه های تملک و آزادسازی کمربند سبز و توسعه بوستان جوانمردان از طریق آنها تأمین گردد.6- به جهت کنترل وپایش مستمر اجرای طرح مصوب درمحدودة باغات کشت اجباری، با مشارکت کلیة مراجع ذی-مدخل (از جمله نمایندگان مالکین) تکلیف مدیریت یکپارچة اراضی و هدایت و کنترل منابع حاصل از طرح در قالب سازمان اجرایی مشخص گردد. دسترسی به نقشة کاداستر محدودة باغات و نیز تدوین ریزاقدامات عملیاتی دستگاه های مختلف از مفروضات پیش از اجرای این سند است.7- با عنایت به اینکه تفکیک و ریزدانگی و نفوذ معابر شهری به محدودة باغات کشت اجباری و سایر باغات واقع در محدودة طرح، زمینه ساز ت یب و تبدیل آنها به الگوی رایج ساخت و سازهای ویلایی و آپارتمانی خواهد بود، مقرر گردید ضوابط احداث بنا و استقرار فعالیت در آنها با رعایت محورهای زیر مجدداً توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی و تایید در کمیتة فنی، به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود:پرهیز از تفکیک قطعات (نصاب تفکیک یک تار).تشویق به تجمیع قطعات با افزایش حداقل اندازة قطعات مشمول ضوابط.پرهیز از هرگونه احداث معبر جدید در باغات.بازنگری در عملکردهای مجاز قابل استقرار با بر تمرکز برفعالیتهای گردشگری و تفرج.ی ان سازی ضوابط احداث بنا در کل پهنه کشت اجباری.مجلس ختم چهلمین روز در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم بتول کرمانی

درخواست حذف اطلاعات

مجلس یادبود چهلمین روز در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم بتول کرمانی همسر حاج اسماعیل(میرزا) طاهری روز چهارشنبه مورخ 11/7/97 از ساعت 30/15 الی 17در کن - محله اسماعیلان - حسینیه الغدیر منعقد می باشد . نثار روح همه گذشتگان خاصه این مرحومه الفاتحه مع الصلواتمجلس ختم چهلمین روز در گذشت مرحومه مغفوره شادروان طیبه رمضانی

درخواست حذف اطلاعات

مجلس یادبود چهلمین روز در گذشت مرحومه مغفوره شادروان طیبه میرزایی فرزند آقای حسین رمضانی و همسر امید پیله ورروز پنجشنبه مورخ 12/7/97 از ساعت 30/15 الی 17در کن - محله اسماعیلان - حسینیه الغدیر منعقد می باشد . نثار روح همه گذشتگان خاصه این مرحومه الفاتحه مع الصلواتیارب مددی

درخواست حذف اطلاعات

ابوسعید ابوالخیر شبی در عالم رویا نَفْس خود را دید، بینهایت فربه!
به نفس گفت: ای نفس!
من تو را این همه ریاضت دادم و سختی چشاندم، پس چگونه تو همچنان چاق و فربه مانده ای؟
نفس گفت: آری تو بسیار بر من سخت گرفتی اما آنچه را که دیگران از تو تمجید می د و تعریف، بر خود حمل نمودی و حق دانستی!
این فربگی حاصل همان تکبّر و خودشیفتگی و باور تمجید دیگران است.
گویند ابوسعید دیگر هیچگاه در آنجا که از وی تعریف و تمجید کنند، حاضر نشد.عرض تسلیت و اعلام مجالس ختم مرحومه مغفوره حاجیه خانم خدیجه تمیز(یعقوبی)

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم خدیجه تمیز (یعقوبی) همسر مرحوم حاج میرزا علی قدم ، فرزند حاج محمد یعقوبی (بالونی) مجالس ختم و یادبود به شرح زیر منعقد می باشد . مجلس ختم روز سوم : روز دوشنبه مورخ 26/6/97 از ساعت 11الی 13مکان : کن - محله دارقاضی - حسینیه نور مجلس ختم شب هفت :روزپنجشنبه مورخ 29/6/97 از ساعت 17 الی 30/18 مکان : کن - محله بالان - مسجد حضرت ابوالفضل ع شادی روح این مرحومه الفاتحه مع الصلوات خانواده های محترم یعقوبی-قدم-حاج آقا بزرگی-طاهری-حاج شعبانعلیدرگذشت مرحومه حاجیه خانم خدیجه تمیز را خدمت شما و سایر بستگان سببی و نسبی تسلیت عرض می نماییم . از خداوند منان برای آن مرحومه طلب غفران و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم . >باز این چه شورش است...

درخواست حذف اطلاعات

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ وَ عَلَى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنآئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللّهُ اخِرَالْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِشعر از خواجوی کرمانی

درخواست حذف اطلاعات

حدیث شمع از پروانه پرسید .................... نشان گنج از ویرانه پرسیدفروغ طلعت از آئینه جوئید .................. پریشانی زلف از شانه پرسیداگر آگه نئید از صورت خویش .................. برون آئید و از بیگانه پرسیدمپرسید از لگن سوز دل شمع ................. وگر پرسید از پروانه پرسیدمحبت دام و محبوبست دانه ................... بدام آئید و حال دانه پرسیدچو از جانانه جانم دردمندست ................. دوای جانم از جانانه پرسیدمنم دیوانه و او سرو قامت .................. حدیث راست از دیوانه پرسیدحریفان گو بهنگام صبوحی ....................... نشانم از در میخانه پرسیدکنون چون شد به رندی نام ما فاش ....... ز ما از ساغر و پیمانه پرسیدز خواجو کو می و پیمانه داند .............. همان بهتر که از پیمانه پرسیدمجلس ختم چهلمین روز در گذشت مرحوم مغفور حاج رضا طالب

درخواست حذف اطلاعات

مجلس یادبود چهلمین روز در گذشت مرحوم مغفور حاج رضا طالب روز پنجشنبه مورخ 5/7/97 از ساعت 30/15 الی 17در کن - محله سرآسیاب - حسینیه سرآسیابمنعقد می باشد . نثار روح همه گذشتگان خاصه این مرحوم الفاتحه مع الصلواتعرض تسلیت واعلام مجلس ختم مرحومه حاجیه خانم اکرم سیدعلی مادر شهید مجید حسین قربان

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم اکرم سید علی مادر مکرمه شهید سرافراز مجید حسین قربان مجلس ختم به شرح زیر منعقد می باشد . مجلس ختم روزسوم : روزپنجشنبه مورخ 5/7/97 ازساعت 30/10الی 30/12مجلس ختم شب هفت: روزشنبه مورخ 7/7/97 ازساعت 16 الی 30/17مکان : کن - محله سرآسیاب - حسینیه سرآسیاب شادی روح این مرحومه و فرزند شهیدش الفاتحه مع الصلوات خانواده های محترم و شهید پرور سید علی، حسین قربان، و مرادآبدی و محبعلی در گذشت حاجیه خانم اکرم سید علی مادر شهید سرافراز مجید حسین قربان را خدمت شما و سایر بستگان سببی و نسبی تسلیت عرض می نماییم . از خداوند منان برای آن مرحومه طلب غفران و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم .>ت پیدا، ت پنهان

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا طالب زاده
نوام چامسکی پدر زبانشناسی مدرن، و شمند و فیلسوف نامدار معاصر در یکی از تئوری های معروفش درباره نحو زبان از ساختارهایی بنام «زیر ژرف ساخت» و «روساخت» بحث می کند. او می گوید که روساخت هر جمله زبان جلوه ای از زیرساخت است و از آن نشات می گیرد. زیرساخت (ژرف ساخت) بسی پیچیده و بزرگ است و روساخت تنها درصد کوچکی از روساخت را منع می کند که ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شده و خود را نشان دهد. روساخت همانطور که از اسمش پیداست لایه های رویی و بالایی است و زیرساخت لایه های درونی و زیرین را تشکیل می دهد. زیرساخت چیزی شبیه کوه یخ است که در زیر سطح آب قرار گرفته است و روساخت نوک و قسمتی از کوه یخ است که بیرون از سطح آب قرار گرفته است. لذا زیرساخت بسی مهم تر و وسیع تر از روساخت است. بدون توجه به زیرساخت و تنها با استناد به روساخت ره به جایی نتوان برد و بندرت می توان تحلیل و توضیحی درست ارائه داد.

چیزی که مصطفی تاج زاده معاون عبدالله نوری کشور ت اصلاحات به هنگام بحث درباره علل مشکلات عدیده کشور از آن تحت عنوان « ت پنهان» نام می برد. قبل از تاج زاده، پروانه سلحشوری اصلاح طلب مجلس در نطق معروف 13 شهریور خود اشاره ای به ت پنهان داشت و از تعدد ت «آشکار و پنهان» در نظام سخن به میان آورد. قبل از اینکه به «تئوری ت پنهان» که اخیرا توسط تاجزاده مطرح شد بپردازم ضروری است به این نکته اشاره کنم که چه برای ت پنهان به وجودی سازمانی یا ساختاری قائل باشیم و چه نباشیم ت پنهان چیزی است که نمی توان آن را انکار کرد، چیزی است که وجود دارد و موتور آن کم و بیش در طول این سالها همیشه روشن بوده است چرا که آثار، عوامل و کارنامه آن را از اوایل انقلاب تا زمان حاضر می توان ردگیری و پی گیری کرد.

نظریه ت پنهان تاجزاده نظریه در خور توجهی است. نظریه ای است که تا حد زیادی می توان حجم عظیمی از مشکلات و اقتصادی کشور را در چارچوب این تئوری تبیین و توجیه کرد. می توان ادعا کرد که اگر این تئوری به خوبی پرداخت شود اصول اساسی و استانداردهای یک تئوری به معنی واقعی کلمه را در خود نهفته دارد. ت پنهان از همان اوان انقلاب حضوری فعال داشته و موجود بوده است و مانند عنکبوت تارهای خود را در همه جا گسترده است: از تسخیر سفارت ایالات متحده و هویدا و افراد دیگر گرفته تا اسیدپاشی و حمله به سفارت کشورهای دیگر و ضرب و شتم مجلس و بهم زدن کنسرت ها و مانع اکران ها شدن، کوبیدن ... و این اوا داستان «است فرح».

اگرچه در طول این سالها تعداد انگشت شماری از عوامل ت پنهان منزوی شده اند اما ت پنهان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. ت پنهان همیشه هم در برابر و بر ضد ت «پیدا» و قانونی نبوده است بلکه در مقاطعی با آن کنار آمده و همراه شده است که این باعث وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و به کشور شده است اما سوال اساسی این است که چطور می توان فعالیت ت پنهان را صفر کرد یا حداقل آن را کم کرد. تاجزاده می گوید که ت پنهان را با افکار عمومی می توان کنار زد اما این کافی نیست برای به حداقل رساندن فعالیت ت پنهان بایستی شاهرگ های اقتصادی و و منابع مالی و تدارکاتی آنها را قطع کرد و نیز عوامل آنها را شناسایی و فعالیت آنها را در مجلس، وزارت خانه ها و بدنه ت، سازمانها و نهادهای تی محدود و تحت کنترل درآورد. در خاتمه با مدنظر قرار دادن تئوری ت پنهان تاجزاده به تعدادی از ویژگی های این نوع ت اشاره می گردد.
- به جایی پاسخگو نیستند.
- میانه خوبی با شفافیت ندارند و خود شفافیتی در عملکرد ندارند.
- کارنامه درخشانی در انقلاب و جنگ ندارند.
- به جای د و تدبیر ترجیح می دهند از شمشیر استفاده کنند.
- دارای قدرت زیادی هستند.
- خشونت و دادوبیداد را با انقل گری اشتباه می گیرند و ادای انقل ون واقعی را در می آورند.
- در پی ایجاد تنش در کشور هستند.
- موازی کاری می کنند.
- از تریبون هایی که دارند ترور شخصیت می کنند و دست به حملات لفظی می زنند.
- با مطبوعات و رسانه ها مخالفند.
- معمولا درک درستی از اوضاع و احوال جهان و کشور ندارند.
- مذاکره با جهان خارج را برنمی تابند.
- معمولا سواد و مطالعات اکادمیک درست و حس ندارند و سعی می کنند برای خود پیشینه اکادمیک درست کنند.متن نهایی مصوبه شورای عالی شهر سازی در خصوص طرح تفصیلی کن 5/6/97

درخواست حذف اطلاعات

طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن .شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/6/1397 "طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن" (مصوب مورخ 27/10/95 کمیسیون مادة 5 تهران) را پیرو جلسة مورخ 3/11/96 خود و با عنایت به مکاتبة شهرداری تهران به شمارة 537583/80 مورخ 25/5/97 مورد بررسی مجدد قرار داد و مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران را با رعایت شروط زیر در حوزه های هفت گانة طرح ، مورد تصویب نهایی قرار داد:1- با عنایت به اینکه پیشنهادات طرح در اراضی شرق مسیل وسک با افزایش قابل توجهی بارگذاری نسبت به طرح تفصیلی همراه است و از طرفی تأثیر مستقیم این تد ر، بر صیانت از باغات کن به درستی تبیین نشده است، مقرر گردید این اراضی از محدودة طرح ساماندهی حذف گردد.2- با توجه به اینکه در باغات مالو حجم دست اندازی و ت یب نسبتا کم است و همچنان این باغات در چرخة تولید محصولات باغی فعال است، لذا مقرر گردید ضمن تاکید بر ممنوعیت تفکیک، در کل عرصة این باغات و حذف عناوینی نظیر "باغسار مردمی" و "باغسار زیارتی" ضوابط استقرار فعالیت در این باغات به کمترین میزان دخل و تصرف تغییر یابد. همچنین به جهت جلوگیری از ت یب باغات در کل محدودة طرح خصوصا باغات مالو، هرگونه پیشنهاد احداث معبر جدید در حوزة باغات (از جمله امتداد محور آبشناسان) ممنوع است.در خصوص محلة کن:3- ضمن تعیین محدودة محله به عنوان "محدودة هدف بهسازی و نوسازی شهری"، به جهت حفظ کیفیات فضایی بافت ارزشمند محله مقرر گردید؛ مباحث مربوط به سیما و منظر شهری، سطح ، محل استقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و میزان عقب نشینی در طبقات و ... در قالب طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری با رعایت چارچوب ذیل توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. 3-1- به جهت تعدیل میزان بارگذاری در محله ( ناشی از تغییر سقف تراکم پهنةr212 و افزودن پهنه های مختلط m114 و( m211 مقرر گردید سقف تراکم قابل احداث د هنة عام س ت با اعمال همة شروط (از جمله تراکم تشویقی) به حداکثر 180% محدود شود که تبعاً میزان سطح وتعداد طبقات درقالب طرح ویژه موضوع بند3 تدقیق خواهد شد.3-2- به جهت تقویت کارکرد فرهنگی محله، سهم پهنة پیشنهادی مختلط m114 کاهش یافته و با تغییر به پهنة m211 ضمن تعدیل میزان بارگذاری، نقش فرهنگی کاربری های مختلط افزایش یابد.- درخصوص اراضی کشت اجباری:4- با عنایت به اینکه اراضی موسوم به کشت اجباری در شمال و جنوب بزرگراه همت به لحاظ وضعیت مالکیت و نوعیت اراضی ی ان هستند، مقرر گردید محدودة این اراضی در شمال و جنوب همت تدقیق و سایر پهنه های پیشنهادی بر روی این باغات در شمال بزرگراه همت حذف شود. (به طور مشخص پیشنهادات مربوط به بافت ارزشمند سبز با کد (3-5) و نیز پیشنهادات مربوط به توسعة بیمارستان سوانح و سوختگی)5- ضمن حذف پیشنهاد طرح ، درخصوص ارائة اراضی معوض از طریق تخصیص کاربری انتفاعی برروی اراضی خصوصی افراد، مقرر میگردد با توجه به وجود اراضی گستردة متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری درجنوب اتوبان حکیم (موسوم به شهر سنگ) ودرراستای تحقق جزء پ بند 4 مصوبة مورخ 25/12/93 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ارزش افزودة مدنظر جهت تأمین هزینه های تملک و آزادسازی کمربند سبز و توسعه بوستان جوانمردان از طریق آنها تأمین گردد.6- به جهت کنترل وپایش مستمر اجرای طرح مصوب درمحدودة باغات کشت اجباری، با مشارکت کلیة مراجع ذی-مدخل (از جمله نمایندگان مالکین) تکلیف مدیریت یکپارچة اراضی و هدایت و کنترل منابع حاصل از طرح در قالب سازمان اجرایی مشخص گردد. دسترسی به نقشة کاداستر محدودة باغات و نیز تدوین ریزاقدامات عملیاتی دستگاه های مختلف از مفروضات پیش از اجرای این سند است.7- با عنایت به اینکه تفکیک و ریزدانگی و نفوذ معابر شهری به محدودة باغات کشت اجباری و سایر باغات واقع در محدودة طرح، زمینه ساز ت یب و تبدیل آنها به الگوی رایج ساخت و سازهای ویلایی و آپارتمانی خواهد بود، مقرر گردید ضوابط احداث بنا و استقرار فعالیت در آنها با رعایت محورهای زیر مجدداً توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی و تایید در کمیتة فنی، به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود:پرهیز از تفکیک قطعات (نصاب تفکیک یک تار).تشویق به تجمیع قطعات با افزایش حداقل اندازة قطعات مشمول ضوابط.پرهیز از هرگونه احداث معبر جدید در باغات.بازنگری در عملکردهای مجاز قابل استقرار با بر تمرکز برفعالیتهای گردشگری و تفرج.ی ان سازی ضوابط احداث بنا در کل پهنه کشت اجباری.آنچه در مصوبه زیر ملاحظه می نمایید بر خلاف قول و قرارهایی می باشد که در جلسات مختلف بیان داشتند و عملا جز در بافت مس ی که آن هم به صورت محدود پیشرفتی داشته است در بقیه پهنه ها (زمین ها و توتستان ها و باغات اتفاقی رخ نداده است و همچنان مالکین در بلاتکلیف نگه داشته شده اند .امروز 18 داد 97 روز قدس در کن بعد از این بخش برگزار گردید.

درخواست حذف اطلاعات

کن و حومه مصادف با روز جهانی قدس همچون هفته های گذشته امروز مورخ 18 داد 97 در حسینیه سرآسیاب کن برگزار گردید . این مراسم از ساعت 45/11 دقیقه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و در ادامه محترم اطلاعات جناب آقای حجت ال و والمسلمین علوی به عنوان سخنران قبل از خطبه ها ایراد سخن نمودند و سپس خطبه های توسط حجت ال و المسلمین صالح نیا کن و حومه بیان و سپس و عصر به ت ایشان برگزار گردید . در پایان گزاران به همراه محترم و محترم اطلاعات برای برگزاری قدس از محل برگزاری به سمت ایستگاه یخچال نمودند و در انتها قطعنامه پایانی روز قدس قرائت شد. این با قرائت دعای فرج پایان یافت .کرامت حقیقی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

حکایاتِ کرامات می فرمود. گفت: یکی از این جا به روزی یا به لحظه ای به کعبه رود، چندان عجب و کَرامات نیست. بادِ سَمُوم را نیز کَرامت هست که به یک روز و به یک لحظه هر جا که خواهد برود. کَرامات آن باشد که تو را از حالِ دون به حالِ عالی آوَرَد و از آن جا، این جا سَفر کُنی و از جَهل به عَقل و از جمادی به حیات.#فیه_ما_فیه مولاناعرض تسلیت واعلام مجالس ختم مرحوم مغفور شادروان محمد خوشخو

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت در گذشت مرحوم مغفور شادروان محمد خوشخو مجالس ختم به شرح زیر منعقد می باشد . مجلس ختم روزسوم: روز مورخ 22/3/97 از ساعت 18 الی 30/19 مجلس ختم شب هفت: روز مورخ 25/3/97 از ساعت 18 الی 30/19 مکان : کن - محله سرآسیاب - حسینیه سرآسیاب شادی روح این مرحوم الفاتحه مع الصلوات خانواده های محترم خوشخو و حاج آقا محمد و علی عسگری در گذشت شادروان محمد خوشخو را خدمت شما و سایر بستگان سببی و نسبی تسلیت عرض می نماییم . از خداوند منان برای آن مرحوم طلب غفران و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم .>دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

«بسم الله الرحمن الرحیم»«اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین» به نام خداوند بخشنده و مهربان«خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش»اروپا در دوراهی استقلال یا منافع اقتصادی (گفتگوی رو مه ایران با حسین طاهری)

درخواست حذف اطلاعات

ت امریکا در شرایطی با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته ای خارج شده است که این اقدام کلیه تحریم های هسته ای علیه ایران را در مقاطع سه و شش ماهه باز خواهد گرداند. این رویداد که با وجود مخالفت صریح سایر اعضای مواجه شده، با توجه به جایگاه اقتصادی و امریکا در معادلات جهانی و ارجحیت شمار زیادی از شرکت های بین المللی در حفظ تعاملات اقتصادی با این کشور، دشواری های قابل انتظاری را پیرامون حفظ به تصویر کشیده است. با حسین طاهری، و تحلیلگر مسائل بین الملل درباره ابعاد و پیامدهای و اقتصادی کناره گیری واشنگتن از گفت و گو کردیم.

**امریکا در حالی تصمیم به وج از توافق هسته ای با ایران گرفت که اغلب کشورهای بزرگ جامعه بین الملل به استثنای معدودی از کشورها بر وم حفظ آن تأکید داشتند. مقام های امریکایی چه هدفی را زیر سایه این تصمیم دنبال می کنند؟
ترامپ با وج از سیطره و قدرت هژمونیک امریکا را در برابر اروپا و استیصال اروپا را در مقابل یک ی هژمونیک در یک نظام تک قطبی به نمایش گذاشت. اگر بخواهیم اقدام امریکا را از منظر نظریه های بین المللی و در قالب نظریه ثبات هژمونیک تحلیل کنیم باید گفت این اقدام نشان می دهد که قدرت های بزرگ جهانی اگر چه ممکن است درخصوص موضوعات اقتصادی با یکدیگر وارد جنگ تجاری شوند اما در خصوص موضوعات امنیتی و راهبردی در عرصه جهانی با یکدیگر اتفاق نظر داشته و ب قدرت غالب (هژمون) را لازمه اقتصاد آزاد در سطح جهانی می دانند. یعنی دنیا باید دارای یک سرکرده یا باشد به نحوی که فقط او سیطره خود را در سراسر جهان بگشاید و نظام بین الملل ی انی ایجاد کند و ثبات سیستم را طوری حفظ کند که اقتصاد آزاد در دنیا یک سلسله کالاهایی را تحت عنوان کالاهای همگانی تولید کند.

**امریکا در احیای رویکرد یکجانبه گرایانه خود با وج از و در راستای منافع، راهبردها و اتحادهای آن کشور در خاورمیانه یک تصمیم یکجانبه گرفته که در حوزه های مختلف به مرحله اجرا گذاشته شده است. این رویکرد یکجانبه گرایی که اشاره کردید بر پایه چه مؤلفه هایی استوار است؟ امور خارجه امریکا بعد از وج این کشور از توافق، راهبرد تازه ای را برای مواجهه با تشریح کرد که بسیاری از تحلیلگران این استراتژی را که با طرح شروطی برای ایران همراه بود، فرضی خوش بینانه و دست نیافتنی توصیف کرده اند. آیا هدف تمردان امریکا از تدوین چنین راهبردی، تغییر رژیم در است یا بواقع آنها معتقدند ایران تحت تحریم و فشار می تواند این خواسته ها را بپذیرد؟
راهبرد جدید امریکا در مواجهه با ایران، راهبردی بلند پروازانه است. در واقع امریکا این راهبرد را همراه با اعمال سخت ترین تحریم های مالی به منظور دستی به یک توافق جدید که بتواند را از مؤلفه های راهبردی قدرت تهی کند، طراحی کرده است. اما باید دید این رویکرد چقدر واقع بینانه است؟ چه تعداد از متحدان واشنگتن فراتر از سعودی ها و ی ها به این کار زار می پیوندند؟ درک ارتباط اه اصلی سیاستمداران کنونی امریکا در وج از و راهبرد جدید این کشور در قبال ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع علت اصلی این اقدام امریکایی ها به پیشینه تاریخ خصومت آمیز دو کشور در دهه های گذشته پس از انقلاب ایران باز می گردد.

ت های مختلف ایالات متحده از همان آغاز در ضدیت با ایران به دلیل وحشت از به خطر افتادن بیشتر منافع امریکا در خاورمیانه، از تمامی ابزارهای ممکن استفاده کرده اند. تلاش برای انجام کودتا، حمایت از شورش های مسلحانه داخلی در اوایل انقلاب، تحریم اقتصادی، حمایت نظامی از عراق برای حمله به ایران، تهدید به حمله مستقیم نظامی علیه تهران، تلاش برای منزوی ایران در منطقه و سطح بین المللی و... تنها گوشه ای از دشمنی چندین دهه ای امریکا با ایران است. لذا در شرایط کنونی نیز علت اصلی لغو و همچنین راهبرد جدید امریکا در قبال ایران را می توان در تداوم تخاصم راهبردی امریکا با ایران در طول 4 دهه گذشته تفسیر کرد، اگرچه میان ت های مختلف ایالات متحده در اتخاذ روش مقابله با ایران تفاوت تاکتیکی مشاهده می شود.

**دشمنی تاریخی دو کشور در حالی است که ت پیشین امریکا حداقل در سیاست های اعلامی خود تأکید داشت که سیاست تغییر رژیم ایران را دنبال نمی کنند نگاه ت ترامپ نسبت به این رویکرد چگونه دنبال می شود؟ آنها شرایط غیر ممکنی را برای ترمیم رابطه با تهران مطرح کرده اند.
تأمل در شروط 12 گانه امریکا این شائبه را تقویت می کند که هدف نهایی امریکا تغییر رژیم در ایران است. در نخستین نگاه، شروط جدید اعلام شده و بالا بودن سقف انتظارات امریکا برای رسیدن به یک توافق جدید گسترده با ایران را نمی توان واقع بینانه تلقی کرد. کما اینکه برخی مقامات اروپایی از جمله فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درخواست ها و تهدیدات امریکا را گسترده، بزرگ و غیرعملی توصیف کرده اند.

برای آنکه تحریم های امریکا بتوانند تأثیرات لازم را علیه ایران داشته باشند، باید کشورهای جهان با آن همراه شوند و یک اجماع بین المللی علیه ایران شکل بگیرد. برخلاف سال های 2013 میلادی که تحریم های امریکا توانست طیف وسیعی از کشورهای جهان را علیه متحد کند، در حال حاضر اجماع جهانی برای همراهی با تحریم های اعلام شده امریکا وجود ندارد.

**امکان موفقیت ترامپ برای اجرای سیاستش علیه ایران با بهره گیری از سیاست تحریم تا چه اندازه محتمل است؟
بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران مشکلات و چالش هایی را در دو بعد قانونی و دیپلماتیک برای امریکا خواهد داشت. نخستین مانع و چالش قانونی، ضرورت ایجاد ساختاری قانونی برای وضع مجدد تحریم ها علیه ایران است. چرا که تحریم هایی که امریکا پیش از علیه ایران اعمال کرد، یکی از پیچیده ترین سازو کارها در تاریخ امریکا بود که شامل قوانین چندگانه از جمله فرامین اجرایی و صدها صفحه قوانین فدرال می شد.

ت اوباما در اجرای ، درواقع قوانین فدرال را از نو نوشت؛ بیش از ٤٠٠ مقام، شرکت و واحد حکومتی، ایران را از فهرست تحریم های امریکا خارج و چندین صفحه راهنمای دقیق منتشر د که را برای ت های خارجی و بخش خصوصی توضیح می داد. با وجود این، بسیاری از شرکت های خارجی با گذشت نزدیک به سه سال از توافق اتمی وین، هنوز سردرگم هستند و نمی دانند چگونه اقدام کنند تا گریبان گیر تحریم های امریکا نشوند.

علاوه بر این موانعی دیپلماتیک نیز وجود دارد که عبارتند ازچالش های دیپلماتیکی که ترامپ برای اقناع ت ها و شرکت های خارجی برای قطع تجارت خود با ایران با آن روبه رو است ت های بوش و اوباما، در سال های 2006 تا 2015 یک تلاش دیپلماتیک پیچیده و چندجانبه را به منظور اقناع ت ها و شرکت های خارجی برای پیوستن تحریم ها علیه ایران دنبال د. به طوری که حتی در مواردی که ت ها رسماً تحریم های خود را عملی ن د، حتاطانه به بخش های تجاری کشورهایشان فشار می آوردند تا از تحریم های امریکا تبعیت کنند. این در حالی است که بعد از وج امریکا از روح همکاری میان این کشور و شرکایش که از وج امریکا از توافق هسته ای ناراضی هستند، وجود ندارد.

علاوه بر این قانع ساختن یداران نفت ایران برای کاهش ید خود، بزرگ ترین چالش دیپلماتیک ترامپ برای اعمال دوباره تحریم های نفتی علیه ایران است. ت اوباما در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، یداران را قانع کرد که واردات خود از نفت خام ایران را تا تقریباً 5٠ درصد کاهش دهند. اروپا نیز به صورت مؤثر واردات نفت ایران را حذف کرد، در حالی که یداران بزرگی مثل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، ید خود را تا روزانه صدها هزار بشکه کاهش دادند.

کشورهایی هم که به واردات نفت از ایران ادامه دادند، موافقت د که پرداخت های خود را در حساب های س نگه دارند که دسترسی ایران را به عایدات حاصل از فروش نفت باقیمانده محدود می کرد. از اوایل ٢٠16که تحریم ها تعلیق شد، صادرات نفت ایران ازسر گرفته شد و در ٢٠1٧ به دو میلیون بشکه در روز رسید. چین و هند بزرگ ترین واردکنندگان نفت خام ایران هستند و کره جنوبی، ژاپن و چند کشور اروپایی هم مقادیر قابل توجهی از نفت ایران را می ند. با توجه به افزایش تنش ها میان پکن و واشنگتن بر سر مسائل تجاری و سرمایه گذاری، بعید به نظر می رسد چین به طور خاص ید خود از نفت خام ایران را کاهش دهد.

مضافاً اینکه با وجود آنکه ت های اروپایی به صورت گسترده از تحریم ها علیه ایران بین سال های 2010 و 2016 حمایت د، همین ت ها امروز به خاطر عصبانیت از ترامپ بابت وج از و تنش های تجاری و محیط زیستی فعلی امریکا-اروپا، بر سر سیاست تجاری، در برابر فشارها آینده امریکا برای تحدید واردات نفت و تجارت با ایران مقاومت خواهند کرد.

**اروپایی ها در سطح مواضع جدی برای حفظ نشان داده اند، آیا اهمیت و خواست حفظ آن از گزند تحریم های فرامرزی امریکا به اندازه ای است که آنها نیروی خود را برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب بسیج کند؟
قدرت های جهانی(روسیه، چین و اروپا)در دو راهی اتخاذ تصمیم سرنوشت ساز در روند شکل گیری نظام نوین بین المللی قرار گرفته اند. لذا از آنجا که یکجانبه گرایی را بر نت ده و به دنبال ایفای نقش به عنوان بازیگرانی جدی در عرصه تحولات بین الملل به منظور به تصویر کشیدن یک نظام چند قطبی برای آینده جهان بوده و هستند (شکل گیری اتحادیه اروپا نشان دهنده علاقه ان اروپا به بازیگری مستقل به عنوان یک قدرت جهانی بوده است اگرچه روسیه و چین از اروپایی ها موفق تر عمل د و اراده خود را در تحولات بین المللی مؤثرتر نشان دادند) بنابراین رفتارهای ترامپ از جمله وج امریکا به عنوان کشوری با بیشترین آلودگی های زیست محیطی از پیمان پاریس و همچنین وج از موجب شکل گیری اراده مستقل تر ان اروپایی و در عین حال موجب نگرانی وعصبانیت اروپا می شود.

اکنون مقامات اروپایی باید بین منافع اقتصادی و استقلال انتخاب کنند. تنزل در حد کشورهایی معمولی در درون نظام تک قطبی به ی امریکا در مقابل ایفای نقش به عنوان اتحادیه اروپا وبه عنوان یک قطب قدرت در نظام چندقطبی می تواند نتیجه تصمیم حساس اروپا در این مقطع تاریخی باشد که البته چنین تصمیمی(اتحادیه اروپا و به عنوان یک قطب قدرت در نظام چندقطبی) می تواند راه را برای ارائه تضمین لازم برای اجرای -که اروپا آن را یک پیمان خوب برای امنیت وصلح جهانی والگوی موفقی برای حل مناقشات بین المللی می داند- هموار سازد.

**را ارهای احتمالی که ممکن است در پیشنهادهای اروپا گنجانده شوند تا آنها به نحو سازماندهی شده ای تحریم های امریکا را دور بزنند چیست؟
پاسخ به این سؤال در واقع تبیین کننده نقشه راه اروپا برای دورزدن تحریم های امریکا علیه ایران است در این رابطه احیای قانون مقابله با تحریم های امریکا موسوم به قانون انسداد که امکان حفاظت از شرکت های اروپایی طرف قرارداد با ایران را مهیا می کند، می تواند راهگشا باشد. اتحادیه اروپا می تواند به تجارت خود با ایران از طریق بلوکه (مسدود) تحریم های امریکا علیه شرکت ها و بانک های ‏اروپایی که مشغول تجارت با ایران هستند، ادامه دهد و همچنین می تواند ‏قانونی را تصویب کند که تحریم های امریکا بر نهادها و شرکت های اروپایی که مشغول تجارت با ایران ‏هستند را باطل بداند.

همانطور که این اتحادیه در اعتراض به تحریم های ایران و لیبی در سال 1996 که توسط ‏کنگره به تصویب رسیده بود به همین اقدام فوق مبادرت ورزید. در این راستا، اتحادیه اروپا یک مقررات ‏مسدوسازی مبتنی بر اینکه تحریم های امریکا که دارای اثرات فراسرزمینی هستند اشتباه است را ‏تصویب د. بنابراین شرکت ها و بانک های اتحادیه اروپا که هیچ منافعی در امریکا ندارند احتمالاً نسبت به جریمه های گسترده ای که از سوی وزارت خزانه داری امریکا بر آنها تحمیل خواهد شد می توانند از خود ‏محافظت کنند که البته در همین راستا چراغ سبز کمیسیون اروپا به شرکت های تجاری طرف قرارداد ایران برای محافظت از آنها در برابر تحریم های تنبیهی احتمالی امریکا که در قالب بیانیه ای اعلام شد گویای عزم راسخ اروپا حداقل در این مرحله - است تا را بدون امریکا زنده نگاه داشته و رویکرد استقلال طلبانه اروپا نیز نمود عینی پیدا کند.

در واقع اجرای فرآیند قانون انسداد تحریم، ضمن هویت بخشی به نقش حاکمیتی اروپا در عرصه بین الملل، جلو هر نوع حکم تحریمی دادگاه های امریکایی علیه شرکت های تجاری در حال مراوده با ایران را خواهد گرفت و هیچ حکمی را به رسمیت نخواهد شناخت. در واقع اتحادیه اروپا قصد دارد رعایت تحریم های ت امریکا را برای شرکت های اروپایی ممنوع کند و از ت های اروپایی بخواهد برای اجتناب از جریمه شدن توسط امریکا، به بانک مرکزی ایران مستقیماً پول انتقال دهند. (اگرچه وج امریکا از ، نگرانی هایی را در برخی شرکت ها از جمله توتال ایجاد کرده است. گروه انرژی فرانسوی توتال با وجود هزینه 90 میلیون دلاری در فاز11 میدان گازی پارس جنوبی، اعلام کرده اگر نتواند از امریکا معافیت بگیرد ناچار است از این پروژه خارج شود).

یکی دیگر از را ارهای اتحادیه اروپا برای دورزدن تحریم ها سو گیری به سمت یورو، در تجارت با ایران به منظور غلبه بر دلار امریکایی است. به عنوان نمونه می توان به طرح تغییر ارز تبادلی از دلار به یورو برای ید نفت ایران اشاره کرد. (همانند تبادل نفتی با یوان توسط چین که در تبادلات ارزی بین المللی انرژی در شانگهای انجام گرفت) در واقع چین تجربه دورزدن تحریم های امریکا را با استفاده از روش های خاص دارد. فرانسه در تلاش است ابزار اقتصادی اروپا را برای دورزدن تحریم های امریکا ضد ایران به کار گیرد و پیشنهادهایی همچون استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپایی، بانک مرکز اروپایی یا دیگر ابزارها از سوی فرانسه مطرح شده است.

می توان گفت هم تجارت نفت با یوان و هم تبادلات ارزی با یورو، قادرند از قدرت جهانی دلار امریکا بکاهند. شاید بتوان گفت استفاده از یوان، ین، یورو و روبل برای تبادلات خارجی از طریق بانک های مخصوص یا متعلق به ت ها ممکن است به معنی پایان تحریم های امریکا برای تنبیه کشورها باشد. در واقع نقش جهانی یورو، ممکن است بازی را در طرح تجدید تحریم های ترامپ تغییر دهد. بدون شک عدم تعیین جایگزینی برای ارز امریکا و عدم قطع ارتباط تجاری شرکت های اروپایی با چرخه دلار، با توجه به تهدیدهای امریکا مبنی بر جریمه و قطع ارتباط تجاری شرکت های اروپایی با چرخه دلار می تواند احساس ضرر را در آنها تقویت کند.

یکی دیگر از را ار های اروپا در مقابله با وج از پیشنهاد تأسیس بانک ویژه ایران در اروپا برای دورزدن تحریم هاست به طوری که بانک های مرکزی اروپایی یک بانک مختص ایران تأسیس کنند، تا این بانک بتواند با تکیه بر حاشیه امن سهامداران خود، بدون ترس از تحریم های امریکا موانع ر ا رفع کند. شاید برای نخستین بار در طول تاریخ است که اروپا سعی دارد از زیر چتر امریکا خارج شده و مستقل عمل کند.

در تکمیل موضوع بحث باید گفته شود از آنجا که مسائل بانکی از مهم ترین موضوعات جریان تحریم ها خواهد بود، عدم دسترسی به سوئیفت، اخلال در روابط کارگزاری و چالش های پیش روی تعاملات بانکی از جمله مشکلات احتمالی پیش رو است و باید برای آنها روش های جایگزین شید. اگر اروپا به دنبال حفظ باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوئیفت متمرکز شود و همان طور که اشاره شد در صورت وم بانک های مرکزی کشورهای اروپایی یک بانک مختص ایران تأسیس کنند که بتواند با تکیه بر حاشیه امن سهامداران خود، بدون ترس از تحریم های امریکا موانع را دور بزند.

این وضعیت فرصت خوبی است تا اروپا نشان دهد که تصمیم آن یک تصمیم مبتنی بر حفظ است و با این حرکت استقلال خود را از امریکا نمایش خواهد داد. وج امریکا به صورت یکطرفه اروپا را در موقعیتی قرار داده که باید تصمیمات حساب شده، مبتنی بر منافع و دقیقی اتخاذ کند که کلان ترین آن، تصمیم برای تشکیل یک بانک اختصاصی برای ایران است. را ار دیگر اروپا می تواند ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت باشد؛ چرا که سوئیفت کاملاً قابل رصد است و براحتی می تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین مکفی که باید اروپا در قبال قراردادهای منعقد شده با ایران ارائه کند. لذا استفاده از ارزمحلی در معاملات، معامله پایاپای و روش های مختلف تعامل تجاری غیردلاری نیز باید مورد توجه قرار گیرند. توان ایستادگی در قبال این هجمه در گرو اجرای سیاستگذاری چندجانبه و جامع خواهد بود.

**شرکای غیراروپایی ایران از جمله چین که از جمله مهم ترین کشورهای طرف تعاملات تجاری با کشورمان به شمار می آید در این مواجهه اقتصادی چه رویکردی در پیش خواهد گرفت؟
چین به دلایل امنیت ملی، راه هایی را برای دور زدن جایگاهی که بخش بانکی امریکا از آن برخوردار است خواهد یافت. طی 5 سال گذشته، چین اقدام به تأسیس نهادهایی موازی با نهادهای پولی و مالی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کرده و تلاش نموده یوان را به عنوان یک ارز بین المللی مطرح سازد. این کشور احتمالاً بدون توجه به اقدامات ترامپ، حضور خود در ایران را تقویت خواهد کرد.

علاوه بر این، امریکا برای اعمال دیپلماسی فعال در جهت اعمال فشار اقتصادی بر ایران همچنین، به دو کشور دیگر نیاز دارد که چالش های مهمی را برای امریکا به وجود آورده اند؛ روسیه و ترکیه. ت ترامپ باید روسیه را قانع کند که با وجود تشدید تنش ها میان واشنگتن و مسکو، برنامه های اعلامی خود برای سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران را متوقف کند. ترکیه هم پیش از در خنثی سازی تحریم های ایران نقش مؤثری داشت و در شرایط کنونی نیز با توجه به روابط تنش آلود واشنگتن با آنکارا، معلوم نیست که با تجدید فشار امریکا علیه ایران همکاری کند.

لذا با توجه به این شرایط باید طی ماه های آینده منتظر رویارویی های متعدد میان امریکا و کشورهای مختلف بر سر تحریم های امریکا بود. اکنون که بازیگران بزرگ جهانی، انگیزه کافی برای یافتن راه های دورزدن هژمونی دلار را یافته اند، هیچ دلیل فنی ای وجود ندارد که نتوانند در این کار موفق شوند. در واقع می توان گفت در صورت همکاری واقعی بانک های اروپا و چین زوال نقش دلار در تجارت بین المللی در چنین شرایطی محتمل است، چرا که اکنون بازیگران بزرگ جهانی، انگیزه کافی برای یافتن راه های دورزدن هژمونی دلار را یافته اند.

** وج امریکا از در حالی با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شده است که مباحث ادعایی امریکا همچون توان موشکی و نقش آفرینی منطقه ای ایران دارای وجوه مشترکی با ادعای ت های اروپایی است. آیا در شرایطی که امریکا از خارج شده و اروپا با ماندن در مخالفت صریح خود را با این موضوع نشان داده، امکان اجماع و هماهنگی امریکا و اروپا برای واداشتن ایران به گفت و گو درباره مباحث موشکی وجود دارد؟ به عبارت دیگر امریکا با وج از توان ائتلاف سازی علیه ایران را دارد؟
نکته قابل توجه این است که اگرچه امریکا و اروپا در حوزه اقتصادی ممکن است جنگ تجاری داشته باشند اما درخصوص موضوعات امنیتی و راهبردی با یکدیگر اتفاق نظر دارند. مضافاً اینکه در حوزه اقتصادی هم مقاومت و ایستادگی آنها در مقابل امریکا در صورت افزایش فشار ناشی از تحریم های یک جانبه قابل تأمل است. در این راستا تلاش امریکا برای تحقق اجماع جامعه بین المللی علیه برنامه موشکی ایران با هدف راه اندازی یک جنگ روانی و تحقق پروژه ایران هراسی و همراه اروپا با خود و نهایتاً اجبار ایران به پذیرش مذاکره ?دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیماللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ ّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ ُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین. به نام خداوند بخشنده مهربانخدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگیها و گرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.اقامه عید فطر در محله کن

درخواست حذف اطلاعات

عید سعید فطر بر همه مسلمین مبارک باد . اللهم اهل الکبریا و العظمه به اطلاع می رسانیم پس اثبات رویت هلال ماه شوال المکرم برای معظم انقلاب ، عید سعید فطر در حسینیه سرآسیاب محله کن به ت حجت ال صالح نیا بخش کن اقامه خواهد شد. شروع برنامه ها از ساعت ۷ صبح اقامه و ایراد خطبه ها ۸ صبح ************ همچنین بر اساس سنت همه ساله در حسینیه نور محله دارقاضی عید سعید فطر اقامه خواهد شد. در ب حسینیه از ساعت 7 بر روی گزاران باز است و برنامه از ساعت 30/7 شروع خواهد شد .آداب حقیقی خوردن و گفتن و خو دن

درخواست حذف اطلاعات

آورده اند که شیخ جنید بغداد به عزم سفر از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او....
شیخ احوال بهلول را پرسید.
گفتند او مردی دیوانه است.
گفت او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص د و او را در صحرایی یافتند.
شیخ پیش او رفت و سلام کرد.
بهلول جواب سلام او را داده پرسید چه ی هستی؟ عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی.
فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ عرض کرد آری..
بهلول فرمود طعام چگونه میخوری؟
عرض کرد اول «بسم الله» می گویم و از پیش خود می خورم و لقمه کوچک برمی دارم، به طرف راست دهان می گذارم و آهسته می جوم و به دیگران نظر نمی کنم و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم و هر لقمه که می خورم «بسم الله» می گویم و در اول و آ دست می شویم..
بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود تو می خواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی و به راه خود رفت.
مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا به او رسید.
بهلول پرسید چه ی هستی؟
جواب داد شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمی داند.
بهلول فرمود: آیا سخن گفتن خود را می دانی؟
عرض کرد آری...
سخن به قدر می گویم و بی حساب نمی گویم و به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق را به خدا و رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می کنم. پس هر چه تعلق به آداب کلام داشت بیان کرد.
بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن را هم نمی دانی..
پس برخاست و برفت. مریدان گفتند یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت مرا با او کار است، شما نمی دانید.
باز به دنبال او رفت تا به او رسید.
بهلول گفت از من چه می خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی دانی، آیا آداب خو دن خود را می دانی؟
عرض کرد آری... چون از عشا فارغ شدم داخل جامه خواب می شوم، پس آنچه آداب خو دن که از حضرت رسول (علیه السلام) رسیده بود بیان کرد.
بهلول گفت فهمیدم که آداب خو دن را هم نمی دانی.
خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمی دانم، تو قربه الی الله مرا بیاموز.
بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم.
بدانکه اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از اینگونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.
جنید گفت: جزاک الله خیراً! و ادامه داد:
در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود.. هر عبارت که بگویی آن وبال تو باشد. پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد.
و در خواب این ها که گفتی همه فرع است؛ اصل این است که در وقت خو دن در دل تو بغض و کینه و حسد بشری نباشد.برآیند نظر شورا در مورد باغات، وج آنها از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز است

درخواست حذف اطلاعات

علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری:24/3/97
برآیند نظر شورا در مورد باغات، وج آنها از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز است
سخنگوی شورای ی شهر تهران با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت: برآیند نظرات در مورد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران بر این بود که باغات را از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز خارج کنیم و امیتازهای غیرتراکمی و کالبدی به مالکین باغات دهیم .
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای ی شهر تهران علی اعطا، عضو شورا و رئیس کمیته معماری و طرح های شهری در جلسه مشترک کمیته های حقوقی، معماری و طرح های شهری، محیط زیست و شهرسازی شورای شهر تهران که با موضوع بررسی ابعاد فنی و حقوقی ساخت و ساز در باغات برگزار شد، گفت: در ۲۲ اسفند سال گذشته مصوبه ای تصویب شد که درآن مصوبه برج باغ که در ادوار گذشته مصوب شده بود را لغو کرد و شهرداری تهران را موظف کرد ظرف ۲ ماه پیشنهاد جایگزینی برای این مصوبه ارائه کند. وی افزود: این پیشنهاد باید به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود چون در سال ۹۳ این شورا تصویب کرده تا طرحی مشترک توسط دبیرخانه شورای عالی معماری وشهرسازی و شورای شهر تهران تهیه شود تا در شورای عالی تصویب و پیوست شماره ۳ طرح جامع تهران( دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران) اصلاح شود. اعطا با اشاره به پیشنهاد جایگزین برج – باغ شهرداری تهران، اذعان داشت: شهرداری پیشنهاد جایگزینی برای شورای شهر ارسال کرده که مبنا آن به رسمیت شناختن ساخت و ساز در باغات است ولی تعداد طبقات کاسته شده است. وی ادامه داد: در جلسه مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، برآیند نظرات در مورد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران بر این بود که باغات را از چرخه اقتصاد و ساخت و ساز خارج کنیم و امیتازهای غیرتراکمی و کالبدی به مالکین باغات دهیم. در ادامه این جلسه مسعود حمزه ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تصویب قانون موسوم به برج- باغ در سال ۱۳۸۳، گفت: در آن زمان در طرح جامع تهران پیشنهاداتی بنا به ضرورت هایی مبنی بر ساخت و ساز در باغات مطرح شد. ما به لحاظ قانونی عنوان کردیم که این موضوع در قالب دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران قابل اقدام است و این دستور العمل از محل اختیارات راه شهرسازی تصویب و ابلاغ شد. وی در ادامه افزود: حفظ باغات به خصوص در شهر تهران با توجه به بارگذاری های شدیدی که در برخی نقاط شهر رخ داده است و از بین رفتن قنوات و عدم نگهدای باغات کوچک، در شرایط موجود نه تنها اقتصادی نیست؛ بلکه محکوم به نابودی است. اگر امروز مدیریت شهری به عرصه باغات خصوصی ورود پیدا نکند، خواه یا ناخواه این اتفاق می افتد و در همان زمان شورای عالی معماری و شهرسازی مدلی را پیشنهاد کرد که در باغات متراکم، ۷ و نیم درصد تراکم به منظور نگهداشت باغات اعمال شود که کماکان توجیح برای نگهداری دارد. حمزه ای تصریح کرد: برای باغات تنک مدل فعلی برج – باغ پیشنهاد شد و استدلال این بود که اگر در باغ موجود اجازه ساخت و ساز داده شود، مالکین این مجموعه به صورت مشاع از درختان موجود حفاظت می کنند و امکان ت یب باغ وجود ندارد. البته در عمل به این مصوبه بندها و تبصره هایی اضافه شد که سطح را در برخی موارد تا ۴۵ درصد بالا برد و طبقات تشویقی اضافه شد و طرحی که با آن رو به رو هستیم به وجودآمد. محمدرضا آقایی، مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد ارائه شده جایگزین برج - باغ، تصریح کرد: بعد از اینکه شورای شهر تهران مصوبه برج – باغ را لغو کرد، یتی به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ابلاغ شد تا ظرف یک ماه با برگزاری جلسات موازی با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، پیشنهادی ارائه کنند که جامع و کامل و منافع شهر در آن لحاظ شده باشد. وی افزود: در تعریف و تبین موضوع در طرح تفصیلی، متوجه شدیم هنوز بخشی از باغات مصوب و تصویب نشده اند که محل بحث است و بخشی نیز اراضی مشجر و فضای سبز داریم که باغ محسوب نمی شوند. بنابراین ابتدا تعریف خود را درست کرده و باغات و اراضی مشجر را با هم در نظر گرفتیم. آقایی ادامه داد: در مطالعات انجام شده ۱۶۹۱ تار باغ و اراضی مشجر در شهر تهران شناسایی شد که در پیشنهاد جدید معاونت شهرسازی و معماری، ۷۰ درصد این اراضی یعنی ۱۴۰۳/۵ تار، پهنه g211 تعریف شده که خود رویکرد صیانت، حفاظت و تملک دارد. برای ۳۸۳/۹۰ تار مابقی نیز قرار شد برنامه ریزی مشخصی با رویکرد حفاظت و ساخت و ساز داشته باشیم. این جلسه با حضور زهرا نژادبهرام، عضو شورای ی شهر تهران و رئیس کمیته شهرسازی شورا، تورج فرهادی قائم مقام معاونت معماری و شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، طباطبایی نژاد مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، آقایی، و دادسرشت مدیران کل معاونت شهرسازی و معماری،اعضای انجمن های صنفی و تخصصی معماری و شهرسازی، کارشناسان کمیته های حقوقی، معماری و طرح های شهری، محیط زیست و شهرسازی در سالن جلسات عباس شیبانی شورای ی شهر تهران برگزار شد.عرض تسلیت به مناسبت درگذشت حاجیه خانم بتول بیگدلی و اعلام زمان تشیع پیکر این مرحومه

درخواست حذف اطلاعات

کن مون نیوز در گذشت این هم محلی گرامی را به خانواده و بستگان سببی و نسبی این مرحومه تسلیت عرض می نماید .عرض تسلیت به مناسبت درگذشت حاج علی آقایی و اعلام زمان تشیع پیکر این مرحوم

درخواست حذف اطلاعات

کن مون نیوز در گذشت این هم محلی گرامی را به خانواده و بستگان سببی و نسبی این مرحومه تسلیت عرض می نماید .دعای ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺴﺘﻢماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بِسْم الله الرحمن الرحیمﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻓْﺘَﺢْ ﻟِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﻥِ ﻭَ ﺃَﻏْﻠِﻖْ ﻋَﻨِّﻲ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏَ ﺍﻟﻨِّﻴﺮَﺍﻥِﻭَ ﻭَﻓِّﻘْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﺘِﻠﺎَﻭَﺓِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔِ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ به نام خداوند بخشنده مهربانﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺑﻬﺸﺘﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎ ﻭ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﺒﻨﺪﻭ ﻣﺮﺍ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﻠﺎﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺍﻯ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﺭﻧﺪﻩ ﻭﻗﺎﺭ ﻭ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺩﻟﻬﺎﻯ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ.عرض تسلیت واعلام مجلس ختم مرحومه حاجیه خانم بتول بیگدلی همسر شهید سرافراز حاج حسین رحیمی

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت در گذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم بتول بیگدلی همسر شهید سرافراز حاج حسین رحیمی مادر مکرمه آقایان حسن ، رضا و علی رحیمی مجلس ختم به شرح زیر منعقد می باشد . مجلس ختم روزسوم و شب هفت: روز چهارشنبه مورخ 16/3/97 ازساعت17 الی 30/18 مکان : بلوار شهران - بالاتر از فلکه دوم - مسجد علی ع شادی روح این مرحومه و همسر شهیدش الفاتحه مع الصلوات خانواده های محترم بیگدلی و رحیمی در گذشت حاجیه خانم بتول بیگدلی همسر شهید والامقام حاج حسین رحیمی را خدمت شما و سایر بستگان سببی و نسبی تسلیت عرض می نماییم . از خداوند منان برای آن مرحومه طلب غفران و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم .> برادران گرامی آقایان حسن ، رضا و علی رحیمی با تاسف و تاثر در گذشت مادر مکرمه شما حاجیه خانم بتول بیگدلی را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می نماییم . از خداوند منان برای آن مرحومه و همسر مرحومش و فرزند شهیدش طلب غفران و مغفرت و علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم . روحشان شاد .>دعای ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بِسْم الله الرحمن الرحیمﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚَ ﺩَﻟِﻴﻠﺎً ﻭَ ﻟﺎَ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟِﻠﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻓِﻴﻪِ ﻋَﻠَﻲَّ ﺳَﺒِﻴﻠﺎًﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻟِﻲ ﻣَﻨْﺰِﻟﺎً ﻭَ ﻣَﻘِﻴﻠﺎً ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻲَ ﺣَﻮَﺍﺋِﺞِ ﺍﻟﻄَّﺎﻟِﺒِﻴﻦَ به نام خداوند بخشنده مهربانﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍ ﺑﺴﻮﻯ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻦ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠّﻂ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺁﺭﻧﺪﻩ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ.دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بِسْم الله الرحمن الرحیماَللّـهُمَّ افْتَحْ لى فیهِ اَبْوابَ فَضْلِکَ وَاَنْزِلْ عَلَى فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفِّقْنى فیهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِکَ وَاَسْکِنّى فیهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّینَ. به نام خداوند بخشنده مهربانخداوندا در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و برمن برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنودیت موفقم بدار ودر وسط بهشتهایت مرا مسکن ده, ای پذیرنده دعای پریشانانخداوندا بلندم کن

درخواست حذف اطلاعات

خداوندا...نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی ، و نه آنقدر بدم که رهایم کنی …

میان این دو گم شده ام
هم خودم و هم تو را آزار می دهم …
هر چه تلاش نتوانستم ، آنی شوم که تو می خواهی
و هرگز دوست ندارم ،آنی شوم که تو رهایم کنی …خدایا دستم به آسمانت نمی رسد
اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن . آمین یا رب العالمینبرنامه های مراسم و روز جهانی قدس در بخش کن

درخواست حذف اطلاعات

۱. سخنرانی پیش از خطبه ها توسط حجت ال علوی( اطلاعات)۲. ایراد خطبه ها و اقامه توسط حجت ال صالح نیا ( بخش کن) ۳. روز جهانی قدس پس از اتمام عصر از محل برگزاری کن (حسینیه سرآسیاب محله کن) به سمت ایستگاه یخچال و قرائت قطع نامه پایانی .شروع برنامه ها : ۱۱:۴۵دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم اَللّهُمَّ ارْزُقْنی فیهِ رَحْمَةَ الاْیْتامِ وَاِطْعامَ اْلطَّعامِ وَاِفْشآءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الْکِرامِ بِطَوْلِکَ یا مَلْجَاَ الاْمِلینَ به نام خداوند بخشنده و مهربان خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزی نسبت به یتیمان و خوراندن طعام و به آشکار سلام و هم نشینی با کریمان به فضل و کرمت ای پناه آرزومندانآرامش سهم دل هایی است که نگاهشان به خداست.

درخواست حذف اطلاعات

اهل آرامش که شدی،
شاد دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت می چسبد و از این کار حال خوشی پیدا می کنی.از درون به خود میبالی. ارزشمندتر از همیشه ات می شوی.
به این نقطه که برسی، آرامش وجودت را فرا می گیرد، آرامشگر می شوی.نه به راحتی می رنجی و نه به آسانی می رنجانی.
آرامش سهم دل هایی است که نگاهشان به خداست.دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ زَیِّنِّی فِیهِ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْتُرْنِی فِیهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْکَفَافِ وَ احْمِلْنِی فِیهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ آمِنِّی فِیهِ مِنْ کُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِکَ یَا عِصْمَةَ الْخَائِفِینَ به نام خداوند بخشنده مهربان خدایا مرا در این ماه به پوشش و پاکدامنى بیاراى، و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان و بر عد و انصاف وادارم نما، و مرا در این ماه از هرچه مى ترسم ایمنى ده، به نگهدارى ات اى نگهدارنده هراسندگان.