پیدا

ماه رمضان ، رمضان نامیده شد چرا که گناهان را میسوزاند و آن را ازبین میبرد.

درخواست حذف اطلاعات

فاطمی نیاعده ای از لغویون در مورد لغت "رمضان" میگویند در هرکلمه ای که حروف "ر م ض" به کار رفته باشد، معنای حرارت از آن استفاده میشود.
حال باید بررسی شود رابطه ماه رمضان و معنای حرارت چیست؟
یکی از احادیث شریفه این معنا را بیان میکند و میفرماید:
"سمی رمضان رمضان لانه یحرق الذنوب "
ماه رمضان ، رمضان نامیده شد چرا که گناهان را میسوزاند و آن را ازبین میبرد.
از تمام لحظات این ماه مبارک باید استفاده کنیم ان شاءالله.